Villkor

Villkor

(inklusive garantiinformation)

LÄS DESSA VILLKOR NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA WEBBPLATS. DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS BEKRÄFTAR DITT OVILLKORLIGA ACCEPTERANDE AV FÖLJANDE VILLKOR OCH VILLKOR. OM DU INTE ACCEPTERAR DESSA VILLKOR, ANVÄND INTE DENNA WEBBPLATS.

1. Produkter, innehåll och specifikationer. Alla funktioner, innehåll, specifikationer, produkter och priser för produkter och tjänster som beskrivs eller avbildas på vår ARCHVIX HB-webbplats (denna "webbplats") kan ändras när som helst utan föregående meddelande. ARCHVIX HB ("vi" eller "oss") gör alla rimliga ansträngningar för att korrekt visa attributen för våra produkter, inklusive de tillämpliga färgerna; Den faktiska färgen du ser beror dock på ditt datorsystem, och vi kan inte garantera att din dator kommer att visa sådana färger korrekt. Inkluderandet av några produkter eller tjänster på denna webbplats vid en viss tidpunkt innebär eller garanterar inte att dessa produkter eller tjänster kommer att vara tillgängliga när som helst. Det är ditt ansvar att fastställa och följa alla tillämpliga lokala, statliga, federala och internationella lagar (inklusive krav på minimiålder) med avseende på innehav, användning och försäljning av föremål som köpts från denna webbplats.

2. Fraktbegränsningar. När en beställning görs kommer den att skickas till en adress som angetts av köparen så länge som leveransadressen är kompatibel med fraktrestriktionerna på denna webbplats. Alla köp från denna webbplats görs i enlighet med ett leveransavtal. Som ett resultat övergår risken för förlust och äganderätten för varor köpta från denna webbplats till dig vid leverans av föremålen till transportören. Du ansvarar för att lämna in eventuella anspråk till transportörer för skadade och/eller förlorade försändelser.

3. Informationens riktighet. Vi försöker säkerställa att informationen på denna webbplats är fullständig, korrekt och aktuell. Trots våra ansträngningar kan informationen på denna webbplats ibland vara felaktig, ofullständig eller inaktuell. Vi lämnar inga utfästelser om fullständigheten, riktigheten eller aktuellheten av någon information på denna webbplats. Till exempel kan produkter som ingår på denna webbplats vara otillgängliga, kan ha andra attribut än de som anges, eller kan faktiskt ha ett annat pris än det som anges på denna webbplats. Dessutom kan vi göra ändringar i information om pris och tillgänglighet utan förvarning. Även om det är vår praxis att bekräfta beställningar via e-post, innebär mottagandet av en e-postorderbekräftelse inte vårt godkännande av en beställning eller vår bekräftelse av ett erbjudande att sälja en produkt eller tjänst. Vi förbehåller oss rätten att, utan föregående meddelande, begränsa beställningskvantiteten på någon produkt eller tjänst och/eller att vägra service till någon kund. Vi kan också kräva verifiering av information innan godkännande och/eller leverans av en beställning.

4. Användning av denna webbplats. Utformningen av denna webbplats och all text, grafik, information, innehåll och annat material som visas på eller som kan laddas ner från denna webbplats är skyddade av upphovsrätts-, varumärkes- och andra lagar och får inte användas förutom vad som är tillåtet i dessa villkor eller med skriftligt tillstånd från ägaren av sådant material. Du får inte modifiera informationen eller materialet som visas på eller som kan laddas ner från denna webbplats på något sätt eller reproducera eller offentligt visa, utföra eller distribuera eller på annat sätt använda sådan information eller material för något offentligt eller kommersiellt syfte. All obehörig användning av sådan information eller sådant material kan bryta mot upphovsrättslagar, varumärkeslagar, lagar om integritet och publicitet och andra lagar och förordningar.

5. Varumärken. Vissa varumärken, handelsnamn, servicemärken och logotyper som används eller visas på denna webbplats är registrerade och oregistrerade varumärken, handelsnamn och servicemärken som tillhör ARCHVIX HB och dess dotterbolag. Andra varumärken, handelsnamn och tjänstemärken som används eller visas på denna webbplats är registrerade och oregistrerade varumärken, handelsnamn och tjänstemärken som tillhör deras respektive ägare. Ingenting på denna webbplats ger eller ska tolkas som att det beviljar, underförstått, estoppel eller på annat sätt, någon licens eller rättighet att använda några varumärken, handelsnamn, tjänstemärken eller logotyper som visas på denna webbplats utan skriftligt tillstånd från ARCHVIX HB eller sådan annan ägare.

6. Länka till denna webbplats. Det är förbjudet att skapa eller underhålla någon länk från en annan webbplats till någon sida på denna webbplats utan vårt skriftliga tillstånd. Det är förbjudet att köra eller visa denna webbplats eller all information eller material som visas på denna webbplats i ramar eller på liknande sätt på en annan webbplats utan vårt skriftliga tillstånd. Alla tillåtna länkar till denna webbplats måste följa alla tillämpliga lagar, regler och förordningar.

7. Tredjepartslänkar. Från tid till annan kan denna webbplats innehålla länkar till webbplatser som inte ägs, drivs eller kontrolleras av oss eller våra dotterbolag. Alla sådana länkar tillhandahålls endast som en bekvämlighet för dig. Om du använder dessa länkar kommer du att lämna denna webbplats. Varken vi eller något av våra dotterbolag är ansvariga för något innehåll, material eller annan information som finns på eller tillgänglig från någon annan webbplats. Varken vi eller något av våra dotterbolag stöder, garanterar eller ger några utfästelser eller garantier angående några andra webbplatser, eller något innehåll, material eller annan information som finns eller är tillgänglig från någon annan webbplats, eller de resultat som du kan få genom att använda andra webbplatser. Om du bestämmer dig för att komma åt andra webbplatser som är länkade till eller från denna webbplats, gör du det helt på egen risk.

8. Olämpligt material. Du är förbjuden att publicera eller överföra något olagligt, hotfullt, ärekränkande, ärekränkande, obscent, pornografiskt eller profant material eller något material som skulle kunna utgöra eller uppmuntra beteende som skulle anses vara ett brott eller ge upphov till civilrättsligt ansvar, eller på annat sätt bryta mot någon lag. Utöver eventuella rättsmedel som vi kan ha enligt lag eller rättvisa, om vi efter eget gottfinnande fastställer att du har brutit mot eller sannolikt kommer att bryta mot ovanstående förbud, kan vi vidta alla åtgärder som vi anser nödvändiga för att bota eller förhindra överträdelsen, inklusive utan begränsning, omedelbar borttagning av relaterade material från denna webbplats. Vi kommer att samarbeta fullt ut med alla brottsbekämpande myndigheter eller domstolsbeslut eller stämningar som begär eller uppmanar oss att avslöja identiteten på någon som lägger upp sådant material.

9. Användarinformation. Annat än personligt identifierbar information, som är föremål för denna webbplatss sekretesspolicy, är och kommer allt material, information, förslag, idéer, koncept, know-how, tekniker, frågor, kommentarer eller annan kommunikation som du överför eller postar till denna webbplats på något sätt ("Användarkommunikation") att betrakta som icke-konfidentiell och icke-proprietär. Vi och våra affiliates och våra eller deras utsedda personer kan använda vilken som helst eller all användarkommunikation för vilket syfte som helst, inklusive, utan begränsning, reproduktion, överföring, avslöjande, publicering, sändning, utveckling, tillverkning och/eller marknadsföring på vilket sätt som helst för något eller alla kommersiella eller icke-kommersiella ändamål. Vi kan, men är inte skyldiga att, övervaka eller granska någon användarkommunikation. Vi har ingen skyldighet att använda, returnera, granska eller svara på någon användarkommunikation. Vi kommer inte att ha något ansvar relaterat till innehållet i sådan användarkommunikation, vare sig den härrör från lagar om upphovsrätt, förtal, integritet, obscenitet eller annat. Vi förbehåller oss rätten att ta bort all eller all användarkommunikation som innehåller material som vi anser är olämpligt eller oacceptabelt.

10. FRISKRIVNINGAR. WEBBPLATSEN, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, ALLA TJÄNSTER, INNEHÅLL, FUNKTIONER OCH MATERIAL, TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", "SOM TILLGÄNGLIGT", UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅDET, INKLUSIVE UPPGIFTER, I UPPGIFTER, MED, INFORMATION, TJÄNSTER, TILLGÄNGLIGHET ELLER OAVBRUTEN ÅTKOMST, ALLA GARANTIER ANGÅENDE TILLGÄNGLIGHET, RIKTIGHET, ANVÄNDBARHET ELLER INNEHÅLL AV INFORMATION, OCH EVENTUELLA GARANTIER OM ÄGANDEN, ICKE-INTRÄDELSE, SÄLJBARHET ELLER OBLIGATORISKT ANSTÄLLANDE, OCH ALLA SÅDANA GARANTIER, UTTRYCKTA OCH UNDERFÖRSTÅDDA. VI GARANTERAR INTE ATT WEBBPLATSENS ELLER TJÄNSTERNA, INNEHÅLLET, FUNKTIONER ELLER MATERIAL SOM FINNS DÄR KOMMER ATT KOMMA I TID, SÄKERT, OAVBROTT ELLER FELFRIA, ELLER ATT DEFEKT KOMMER ATT RÄTTA. VI GER INGEN GARANTI ATT WEBBPLATSEN KOMMER ATT MÖTA ANVÄNDARNAS KRAV. INGA RÅD, RESULTAT ELLER INFORMATION, VARKEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM ERHÅLLS AV DU FRÅN OSS ELLER GENOM WEBBPLATSEN SKA SKAPA NÅGON GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGEN GJORDES HÄR. FÖRETAGET TAR EVENTUELLT INGET ANSVAR OCH SKA INTE VARA ANSVARIGT FÖR, NÅGRA SKADA PÅ ELLER VIRUS SOM KAN INFICERA DIN DATORUTRUSTNING ELLER ANNAN EGENDOM PÅ GRUND AV DIN ÅTKOMST TILL, ANVÄNDNING AV ELLER ATT BLÄDDRA PÅ EN PLATS PÅ EN PLATS PÅ EN PLATS TEXT, BILDER, VIDEO ELLER LJUD FRÅN WEBBPLATSEN. OM DU ÄR MISSNÖJD MED WEBBPLATSEN, ÄR DIN ENDA KOMPONENT ATT AVSLUTA ANVÄNDA WEBBPLATSEN.

VI FÖRSÖKER FÖRSÄKRA ATT INFORMATIONEN SOM UPPLATS PÅ WEBBPLATSEN ÄR KORREKT OCH UPPDATERAD. VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT ÄNDRA ELLER GÖRA RÄTTELSER I NÅGON AV INFORMATIONEN SOM FINNS PÅ WEBBPLATSEN NÄR SOM HELST OCH UTAN NÅGON FÖREGÅENDE VARNING. VI KAN INTE, OCH GARANTERAR INTE, RIKTIGHETEN, PRECISIONEN, GRUNDIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN I NÅGON AV INFORMATIONEN SOM ÄR TILLGÄNGLIG PÅ WEBBPLATSENS OCH KOMMER VI INTE ANSVARIGA FÖR NÅGON EXAKTHET ELLER UNDERLÄMNING ANGÅENDE NÅGON AV UPPGIFTERNA.

UTAN BEGRÄNSNING AV Ovanstående I DETTA AVSNITT, GER ARCHVIX OCH DESS AFFILIATE, LEVERANTÖRER OCH LICENSGIVARE INGA GARANTIER ELLER UTSÄTTNINGAR AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AVSEENDE NÅGRA PRODUKTER SOM LEVERERAS ELLER SOM LEVERERAS HÄR LAIM OCH DU AVSÄKER HÄRMED: (i) ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE EVENTUELLA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE; OCH (ii) ALLA GARANTIER OCH REPRESSENTATIONER GJORDNA I PRODUKT- ELLER TJÄNSTERLITERATUR, VANLIGA FRÅGOR DOKUMENT OCH ANNAT PÅ WEBBPLATSEN ELLER I KORRESPONDENS MED OSS ELLER VÅRA AGENTER. ALLA PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM BESTÄLLS ELLER TILLHANDAHÅLLS VIA WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS AV OSS "I BEFINTLIGT SKICK".

11. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SLÖSHET, SKA ARCHVIX HB, NÅGON MEDLEM I ARCHVIX HB, ELLER NÅGON AV DESS HEFFEKTÖRER, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, ANSTÄLLDA, AGENTER ELLER INNEHÅLL ELLER TJÄNSTELEVERANTÖRER TILLHANDAHÅLLA (TJÄNSTLEVERANTÖRER) ALLA DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA, OAVSIKTLIGA, FÖLJDSKADOR, EXEMPELSKADOR ELLER STRAFSKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN, ELLER DIREKT ELLER INDIREKT RELATERADE TILL, ANVÄNDNING AV ELLER OFÖJLIGHET ATT ANVÄNDA, WEBBPLATSEN ELLER INNEHÅLLET OCH VÅRA FUNKTIONER TILL INNEHÅLLET, FUNKTIONEN AV, MATERIALET, IA WEBBPLATSEN, FÖRLORAD VERKSAMHET ELLER TAPPADE FÖRSÄLJNINGAR, ÄVEN OM SÅDAN SKYDDAD ENHET HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADA. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNING ELLER UNDANTAG AV ANSVAR FÖR OAVSIKTLIGA SKADA ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ VISSA ANVÄNDARE KANSKE INTE GÄLLER VISSA ANVÄNDARE. Vänligen hänvisa till DINA LOKALA LAGAR FÖR EVENTUELLA SÅDANA FÖRBUD. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA DE SKYDDAD ENHETERNA VARA ANSVARIGA FÖR ELLER I SAMBAND MED NÅGOT INNEHÅLL PÅ ELLER GENOM WEBBPLATSEN.
VID NÅGOT PROBLEM MED DENNA WEBBPLATS ELLER NÅGOT INNEHÅLL, GODKÄNNER DU ATT DIN ENDA KOMPENSATION ÄR ATT AVSLUTA ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS. VID NÅGOT PROBLEM MED PRODUKTERNA ELLER TJÄNSTERNA SOM DU HAR KÖPT PÅ ELLER GENOM DENNA WEBBPLATS, GODKÄNNER DU ATT DIN ENDA ÅTGÄRD ÄR ATT SÖKA RETUR OCH ÅTERBETALNING FÖR EN SÅDAN PRODUKT ELLER RETURTJÄNSTER MED RETURTJÄNSTERNA DENNA WEBBPLATS.

12. Ändringar av dessa villkor. Dessa villkor kan när som helst och från tid till annan revideras genom att uppdatera detta inlägg. Du bör besöka den här sidan då och då för att granska de då gällande villkoren eftersom de är bindande för dig. Vissa bestämmelser i dessa villkor kan ersättas av juridiska meddelanden eller villkor som finns på särskilda sidor på denna webbplats.

13. Meddelande och procedur för att göra anspråk på upphovsrättsintrång. Om du tror att ditt verk har kopierats på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång, vänligen ge vår upphovsrättsagent den skriftliga information som anges nedan. Observera att denna procedur är exklusiv för att meddela oss att ditt upphovsrättsskyddade material har kränkts.
• Din adress, telefonnummer och e-postadress;
• En beskrivning av det upphovsrättsskyddade verk som du hävdar har gjorts intrång;
• En beskrivning av var det påstådda intrångsmaterialet finns;
• Ett uttalande från dig om att du i god tro tror att den omtvistade användningen inte är godkänd av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller lagen;
• En elektronisk eller fysisk signatur av den person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av upphovsrättsintresset; och
• Ett uttalande från dig, gjort under straff för mened, att ovanstående information i ditt meddelande är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavaren eller behörig att agera å upphovsrättsinnehavarens vägnar.

Vänligen skicka alla meddelanden till följande adress:

ARCHVIX HB, 795 32, Rättvik, Dalarna

cg@archvix.com

14. Ersättning. Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla ARCHVIX HB, dess dotterbolag, och dess och deras chefer, medlemmar, styrelseledamöter, tjänstemän, anställda och agenter oskadliga från alla anspråk, skulder, kostnader och utgifter, inklusive rimliga advokatarvoden, som på något sätt uppstår från din användning av webbplatsen, din placering eller ditt material, genom överföring av dessa lagar, meddelanden eller annan information på webbplatsen, innehåll eller annan överföring av denna programvara, innehåll eller annan webbplats. Regler och villkor. Vi förbehåller oss rätten att överta det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor som annars är föremål för gottgörelse av dig, och i sådana fall samtycker du till att samarbeta med vårt försvar av ett sådant anspråk, på din bekostnad.

15. Uppsägning. Du eller vi kan stänga av eller avsluta ditt konto eller din användning av denna webbplats när som helst, oavsett anledning eller utan anledning. Du är personligen ansvarig för alla beställningar som görs eller avgifter som uppkommit via ditt konto före uppsägning. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra, avbryta eller avbryta hela eller någon aspekt av denna webbplats utan föregående meddelande.

sv_SESvenska
Scrolla till toppen